Projekt TVOŘÍME ROVNOVÁHU - ZDRAVÍ I PRÁCE

Kategorie: Běžící projekty
Zveřejněno: pondělí 25. únor 2019
Napsal Super User


 

Tvoříme rovnováhu -zdraví i práce

Číslo a název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo a název výzvy: 03_17_079 Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

 

Název projektu: Tvoříme rovnováhu -zdraví i práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009598

Příjemce dotace: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.

Realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

 

Anotace projektu

Pracovní prostředí zajišťující kvalitní výkon práce v dlouhodobém horizontu a systematické řešení age managementu jsou hlavním tématem projektu. Věkové zohlednění i respekt ke zrání zaměstnanců, měnící se tělesný a duševní stav člověka, absence nemoci, předpoklady, priority a stanoviska utvářejí způsob řízení lidských zdrojů. Snahou je vytvořit podmínky pro celoživotní učení a mezigenerační spolupráci a podpora zdravého životního stylu zaměstnanců. 

 

Cíl projektu

Cílem projektu je systematická práce s lidskými zdroji, vytvoření podmínek pro celoživotní učení, mezigenerační spolupráci a podporu zdraví zaměstnanců.

 

 

Dětská skupina

Kategorie: Běžící projekty
Zveřejněno: úterý 24. duben 2018
Napsal Super User


 

Srdíčko – Dětská skupina při nemocnici Strakonice

Číslo a název programu: 03 Operační program zaměstnanost

Číslo a název výzvy: 03_17_073  Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. město Prahu

 

Název projektu: Srdíčko – Dětská skupina při nemocnici Strakonice

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016165

Příjemce dotace: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s.

Realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022

 

Anotace projektu

Dětská skupina Srdíčko je provozována v budově Dětského centra Jihočeského kraje, o.p.s., na adrese Strakonice, Radomyšlská 336, v přízemí levého křídla budovy. Jedná se o dětskou skupinu pro veřejnost dle § 3 odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině. Kapacita zařízení je 12 míst. Provozní doba zařízení je v pracovní dny od 5:45 do 16:30 hodin. 

 

Cíl projektu

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Zařízení umožní lepší sladění rodinného a pracovního života ženám, které jsou zaměstnány na 12 hodinovou pracovní směnu a mají problém s umístěním dětí do předškolních zařízení s běžnou provozní dobou a ženám, které v rámci svého pracovního uplatnění a potřebnosti neztratit kontakt se svou profesí potřebují zajistit péči o děti již od 1 roku jejich věku.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci organizací a firem na Strakonicku k usnadnění sladění jejich pracovního a rodinného života. 

 

Více informací zde

Domácí řád Dětské skupiny Srdíčko

 

 

Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Kategorie: Běžící projekty
Zveřejněno: pátek 27. listopad 2015
Napsal Super User

 Název projektu: Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008278

Žadatel: Centrum rozvojových aktivit Unie zaměstnavatelských svazů ČR,z.s.

Partner s finančním plněním: Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. Strakonice

Partneři bez finančního plnění: Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Brno

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o.

Realizace projektu: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021

 

Anotace projektu

Projekt reaguje na aktuální potřebu participace formálních a neformálních vzdělávacích institucí v podpoře kompetenčního vzdělávání a celoživotního učení. Obsahovým rámcem projektu je rozvoj informační gramotnosti žáků ZŠ, středoškoláků a vzdělavatelů, neboť zvládat mnohostrannou interakci s informacemi je nezbytnou podmínkou života každého jedince ve znalostní společnosti. Institucemi participujícími na edukačních programech informačního vzdělávání jsou školy a veřejné knihovny.

 

Cíl projektu

Projekt v základních intencích grantové výzvy cílí na rozvíjení klíčových kompetencí souvisejících se vzdělávacími potřebami jedince žijícího v informační společnosti. Jsou realizovány aktivity na platformě participace na úrovni lokální či komunitní, konkrétně pedagogů (formální vzdělávání) a učících knihovníků (neformální vzdělávání), pro cílové skupiny žáků základních a středních škol. V první fázi projektu je cílem rozvíjet prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání v centrech kolegiální podpory takové kompetence pedagogů a učících knihovníků, aby byli schopni vzájemným propojováním principů formálního a neformálního vzdělávání pracovat s cílovou skupinou žáků základních a středních škol.  Na úrovni propojování formálního a neformálního vzdělávání je tedy cílem projektu kvalitativní posun ve spolupráci pedagogů a učících knihovníků směrem k partnerské vzdělávací strategii v místních komunitách. Současně je cílem projektu v tomto kontextu posílení pozice veřejné knihovny jako poskytovatele neformální vzdělávací nabídky. V další fázi předkládaného projektového záměru je jako cíl definována funkční participace pedagogů a učících knihovníků v edukačních jednotkách, skupinách a expertních týmech (spolu se studenty VŠ), které připravují, realizují, ověřují a evaluují vzdělávací programy určené pro žáky základních a středních škol. Ve vzdělávacím obsahu programů mají stěžejní roli tři zastřešující tematické oblasti, které reflektují komplexní rozvíjení informační gramotnosti žáků současně s posilováním jejich kompetencí jak formálních, tak neformálních včetně soft skills. Na úrovni vzdělávacího obsahu aktivit pro vzdělavatele, ale především pro žáky je tedy projekt zacílen na posílení schopnosti žáků interagovat s informacemi v běžných životních situacích a získat dostatečnou informační gramotnost pro uplatnění na trhu práce a pro motivaci k celoživotnímu učení s ohledem na individuální vzdělávací potřeby každého jedince.

 

 

Více informací zde

 

Kontakt

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

Zakladatel: Sociální pohoda, o.p.s., Vacov, Javorník 74, 384 73 Stachy

Telefon: + 420 383 314 334

Telefon na sociální rehabilitaci: 771 224 287

Fax: + 420 383 380 200

Mobil: + 420 728 199 420

ID schránky: 6r7ebhu

Email: dcjk.strakonice@seznam.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 118.

Kde nás najdete